Zakres usług:

Świadczenie pomocy prawnej osobom indywidualnym i podmiotom gospodarczym, w szczególności:

 • reprezentacja przed sądami i organami państwowymi
 • sporządzanie pism procesowych, opinii, umów,
 • udzielanie porad i konsultacji
 • kompleksowa obsługa podmiotów gospodarczych
 • ponadto, w ramach swojej działalności Kancelaria świadczy pomoc w przygotowaniu wszelkiego rodzaju podań do urzędów.

Adwokat Marek Skiba

W 2012 r. ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie.  Aplikacje adwokacką odbywał w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie. Preferuje sprawy z zakresu  prawa karnego, karno- skarbowego, gospodarczego, cywilnego.

Adwokat Magdalena Skiba

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego w Rzeszowie. Aplikację adwokacką odbywała w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.  W kręgu jej zainteresowań pozostaje prawo cywilne, rodzinne, prawo pracy , prawo gospodarcze.

────  Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie  ────

Prawo cywilne

Wszelkiego rodzaju sprawy związane z prawem cywilnym, w szczególności:

 • sprawy o zapłatę, odszkodowanie, zadośćuczynienie m.in. o za doznany uszczerbek na zdrowi, wypadek komunikacyjny, błąd medyczny
 • sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych
 • prawo nieruchomości, m.in. o zasiedzenie, zniesienie współwłasności

Prawo rodzinne

Pomoc prawna w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, m.in.:

 • sprawy związane z ustrojem majątkowym małżeńskim,
 • sprawy związane z opieka i kuratelą

Prawo administracyjne

 • Sporządzanie odwołań od decyzji organów, skarg, zażaleń, wezwań do naruszania prawa;
 • Reprezentowanie Klientów w sprawach o uchylenie, zmianę, stwierdzenie nieważności decyzji, wznowienie postępowania administracyjnego;
 • Reprezentowanie klientów przed organami administracji publicznej, organami w I instancji i odwoławczymi;

Prawo pracy

Sprawy z zakresu:

 • stosunek pracy, wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia
 • obowiązki pracodawcy i pracownika
 • wypadek przy pracy, odszkodowanie
 • lobbing, nierówne traktowanie pracowników, uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne

Prawo gospodarcze i handlowe

Przykładowe sprawy:

 • rejestracja spółek
 • przekształcanie spółek
 • negocjacje przy podziale, zbyciu, połączeniach spółek
 • rejestracja znaków towarowych

Prawo karne

 • obrona w procesie karnym oraz w postępowaniu karnoskarbowym i w sprawach o wykroczenia,
 • występowanie w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego,
 • sporządzenie wniosków o odszkodowanie za niesłuszne skazanie oraz za niesłuszne zatrzymanie;